တူရိယာစတိုးမွ ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းအားလုံး နီးပါးအားအလုံးစုံ အာမခံ (၁၂)လ ပါမည္ ျဖစ္ပါသည္။


အလုံးစုံ အာမခံဆိုသည္မွာ အာမလံကာလအတြင္း ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္လာပါက အပိုပစၥည္းႏွင့္ လက္ခ အားလုံး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအာမခံမွာ ႐ိုးရွင္း၍ သုံးစြဲသူအေပါင္းတြက္ တမူထူးျခားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။


    သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ

၁။ အာမခံဆိုသည္မွာ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈတိုင္းအတြက္ မဟုတ္ပါ။ အာမခံပစၥည္းအား ပုံမွန္အေျခအေနတြင္ အသုံးျပဳရင္း အလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္းအတြက္သာ အာမခံပါသည္။ (ဥပမာ - မီးအားအတက္အက် ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ သုံးစြဲျခင္း၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ ပ်က္ဆီး ထိခိုက္မိျခင္းမ်ား စသည္တို႔အတြက္ အာမမခံပါ။)


၂။ သုံးစြဲ၍ ပ်က္ဆီးႏိုင္ျခင္းမ်ား (ဥပမာ - ဂစ္တာႀကိဳးျပတ္ျခင္း၊ effect မ်ား မီးလုံးကြၽမ္းျခင္း၊ ကီးဘုတ္ rubber contact မ်ား စားျခင္း၊ ခလုတ္မ်ား ပြန္းျခင္း၊ ေဘာ္ဒီပဲ့ျခင္း) အတြက္ အာမမခံပါ။

၃။ Cymbals ကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား အာမမခံပါ။

၄။ သုံးစြဲသူမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ မရွိေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အာမခံေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ႐ိုးသားေသာ သေဘာျဖင့္ အာမခံေတာင္းျခင္းအား လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

၅။ အာမခံေပးျခင္း မေပးျခင္းသည္ တူရိယာစတိုး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ ျဖစ္ပါသည္။